Loading..
starts in 5 seconds
The World of the Married – EP2

The World of the Married – EP2

ซอนอูออกจากงานวันเกิดของแทโอหลังจากที่เขามีเรื่องกับเจฮยอก ดาคยองมาที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกาย และแม้ว่าซอนอูจะพยายามใจเย็นต่อหน้าเธอแค่ไหน แต่ก็แทบช็อกเมื่อได้เห็นผลการตรวจของเธอ
Genres / Categories: The World of the Married