Loading..
starts in 5 seconds
Star Trek Discovery: ซีซั่น 2 ตอน 4 เหรียญของแครอน

Star Trek Discovery: ซีซั่น 2 ตอน 4 เหรียญของแครอน

ยานดิสคัฟเวอรี่ติดอยู่ในสเฟียร์ที่อาจมีความชาญฉลาด ขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเริ่มส่งผลใหญ่หลวงต่อซารู ส่วนทิลลีถูกสิ่งมีชีวิตอันตรายจับตัวไป

ประเภท / หมวดหมู่: ซีซั่น 2