Loading..
starts in 5 seconds
Oh My Baby – EP3 ซับไทย

Oh My Baby – EP3 ซับไทย

ฮารีประกาศต่อหน้าแจยองกับอึนยองว่าจะไม่แต่งงานไปตลอดชีวิต แต่มีความตั้งใจที่จะมีลูก จากนั้นเธอมองหาทางอื่นที่จะมีลูก ฮารีได้รับการติดต่อจากผู้บริจาคว่าจะให้อสุจิในราคาถูก แต่ผู้บริจาคโดนตำรวจจับไป อย่างไรก็ตาม เป้าหมายในการหาผู้บริจาคอสุจิของฮารียังคงแน่วแน่
Genres / Categories: Oh My Baby