Loading..
starts in 5 seconds
Extra-ordinary You – EP28

Extra-ordinary You – EP28

หมึกแห้งเตือนแบคคยองไม่ให้ยุ่งกับซูฮยังในโลกนี้ เรื่องราวของดันโอเปลี่ยนไปและเธอยังคงป่วยแม้ว่าจะอยู่ในมิติเงา ฮารุเห็นเหตุการณ์ที่เขาฆ่าดันโอในเรื่อง “ดอกมธุรดา” และแบคคยองก็ได้รู้ว่าตัวละครจะสูญเสียการรู้ตัวไปเมื่อตายในมิติเงา
ประเภท / หมวดหมู่: Extra-ordinary You