Loading..
starts in 5 seconds
Chernobyl : ซีซั่น 1 ตอน 1 1:23:45

Chernobyl : ซีซั่น 1 ตอน 1 1:23:45

คนงานในโรงงานและนักดับเพลิงใช้ชีวิตเพื่อควบคุมการระเบิดในเดือนเมษายน 2529 ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียต

ประเภท / หมวดหมู่: Chernobyl