Loading..
starts in 5 seconds
A Piece of Your Mind – EP6

A Piece of Your Mind – EP6

ฮาวอนจะตัดใจจากจีซู ซออูก็พยายามหยุดความรู้สึกที่มีต่อฮาวอนเช่นกัน แต่คุณรอบดึกก็ยังโผล่มาที่สตูดิโออยู่เรื่อย ด้านอินอุครู้แล้วว่าเบอร์ที่จีซูจดไว้คือเบอร์ของใคร
ประเภท / หมวดหมู่: A Piece of Your Mind