Loading..
starts in 5 seconds
A Piece of Your Mind – EP4

A Piece of Your Mind – EP4

ฮาวอนยังคงอยากรู้ว่าอะไรคือจุดปฏิกิริยาอุปกรณ์สื่อสารของจีซู ซออูช่วยลดช่องว่างระหว่างฮาวอนกับจีซูในเครื่องนั้น ทั้งคู่เลยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น อินอุคเริ่มตกต่ำลงหลังจีซูตายจากไปและบังเอิญเจอซุนโฮอยู่บ่อย ๆ
ประเภท / หมวดหมู่: A Piece of Your Mind