Loading..
starts in 5 seconds
Blue Lagoon: The Awakening

Blue Lagoon: The Awakening

นักเรียนมัธยมปลายสองคนติดอยู่บนเกาะเขตร้อนและต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่รอด พวกเขาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเองและกันและกันในขณะที่ตกหลุมรัก

Director: Mikael Salomon